Toruń

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Konsultacje społeczne

Toruńska Rada Społeczna. Uwaga! Wkrótce mija ważny termin

2024-04-19 10:09

Będzie dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.

Prezydent Zaleski ogłosił dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia.

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest: doradzanie Prezydentowi Torunia i Radzie Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych; opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe; udział w doborze metod i narzędzi stosowanych w poszczególnych procesach konsultacyjnych.

Kto wchodzi w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?

W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi osiem osób:

dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia,dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,cztery osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia.Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia.

Aby wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia kandydatura musi zostać zgłoszona przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej).

Do zgłoszenia należy dołączyć opis doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Następnie trzeb dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne niż dokonująca zgłoszenia organizacje pozarządowe. W organizacjach, które dają Ci rekomendacje, nie możesz pełnić żadnej funkcji, nie możesz być ich członkiem, nie możesz pobierać od nich wynagrodzenia w okresie ostatnich dwóch lat.

Rekomendacje muszą spełnić następujące warunki:

a) muszą być udzielone na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.),

b) jedna organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi,

c) organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

Pisemne zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie: do 10 maja 2024 r., do godziny 12:00, na adres:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.