Toruńskie zabytki

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Zabytki Torunia

Dotacje na odnowę zabytków Torunia. Rozpoczął się nabór wniosków

2024-04-16 7:08

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń.

Jeden wniosek

Ubiegający się o dotacje mogą złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek na prace lub roboty przy pojedynczym zabytku. W przypadku złożenia przez danego wnioskodawcę dwóch lub więcej wniosków dotyczących tego samego zabytku, wnioski te nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy.

Wysokość dotacji

Dotacja może być udzielona w wysokości:

1) do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;2) do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku znajdującym się gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków;3) do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy pozostałych zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Termin składania wniosków

Dokladnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2/2a w Toruniu lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w formie papierowej – osobiście lub pocztą (o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia). Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla oceny wniosku.

Odpowiedni formularz można pobrać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a w Toruniu, tel. 56 611 87 95.